El Departament d’Educació publica una guia per a la construcció i transformació de centres educatius públics, amb la participació de 80 arquitectes

29/04/2022 Aprèn

En aquest document guia, el punt de partida del projecte de construcció o transformació de l’escola o l’institut és el projecte educatiu del centre i s’estipula un procés de treball conjunt entre comunitat educativa i arquitectes. Aquest procés preveu, fins i tot, una trobada un any després del final d’obra per tal d’avaluar si l’edifici s’ha adaptat a aquest projecte pedagògic.

La guia, que no té caràcter normatiu, s’adapta al RD 132/2010, pel qual es fixen els requisits mínims que han de complir els espais educatius d’educació obligatòria, però permet deixar oberts i vinculats als espais de recorregut aquells espais que no regula la normativa. Aquests espais, que la guia descriu com a “susceptibles a ser oberts”, poden arribar a ser de l’ordre de 200 m2, depenent de les línies del centre. Aquest fet permet crear noves organitzacions i programes en funció de la diversitat de metodologies docents.

Un altre fet destacable és la idea que tots els espais del centre són espais d’aprenentatge. D’aquesta manera, els patis esdevenen una part més del projecte arquitectònic i, en funció del projecte educatiu i del diàleg amb els municipis, poden incorporar elements educatius com aules exteriors, o esdevenir espais naturalitzats.

Finalment el document incorpora, de manera destacada, un link a l’apartat Aprèn del Centre Obert d’Arquitectura, en el qual tant arquitectes com comunitats d’aprenentatge podran trobar material de suport per als processos participatius de construcció i transformació de centres docents.

Els antecedents es situen a l’any 2019, quan la Direcció General de Centres Públics i la Direcció General d’Innovació, Recerca i Cultura Digital del Departament d’Educació van iniciar una col·laboració amb el COAC i la Fundació Bofill amb l’objectiu de canviar i adaptar a la realitat pedagògica el document “Criteris per a la construcció de nous edificis per a centres docents públics”.

En el marc d’aquesta col·laboració, el març del 2019 es va convocar a arquitectes i docents interessats en la millora dels espais dels centres educatius a la jornada “Nous Espais, nous aprenentatges” al Paranimf de la UB, amb una assistència de 600 professionals.

Amb aquesta jornada es va iniciar un procés de participació amb professionals de diferents àmbits i disciplines, en el qual hi van intervenir més 80 arquitectes (tant a les sessions participatives coordinades pel Globus Vermell, com al concurs d’idees per a la transformació dels espais educatius on es van presentar 38 propostes) Tota aquesta informació la van saber sintetitzar en el nou document: els arquitectes, David Lladó i Mariona Genís i Jordi Vivancos, pedagog.

Durant el 2020 aquest primer document es va anar aplicant i testejant en els processos participatius que es duien a terme previs als concursos dels nous centres docents o les grans ampliacions. A partir d’aquest procés d’assaig s’ha elaborat el document definitiu: “Nous aprenentatges, nous espais”.

Aquest període de prova ha coincidit precisament amb la pandèmia, fet que ha posat en evidència que les propostes i el caràcter estratègic i processual del nou document és del tot necessari.