Privacy policy

D’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (en endavant, “RGPD”) i la Llei Orgànica de Protecció de Dades i de Garantia dels Drets Digitals (en endavant, “LOPDGDD”), el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (en endavant, “COAC”) vol que l’Usuari conegui quina és la Política de Privacitat aplicada respecte a les seves dades personals.

Informació addicional 

Dades del Responsable del Tractament

Identitat Col·legi d’Arquitectes de Catalunya “COAC”
N.I.F. Q0875010A
Direcció postal Plaça Nova, nº 5, 08002 Barcelona (Espanya)
Telèfon + 034 93 306 78 41
Correu electrònic coac@coac.cat
DPO o contacte dadespersonals@coac.net

Finalitat

S’informa a l’Usuari que les dades personals i d’informació que faciliti al COAC es tractaran d’acord amb les següents finalitats en funció de la manera en què hagin estat proporcionades:

a. Pels col·legiats i altres persones vinculades al COAC, segons els articles 16 i 28 dels estatuts col·legials: desenvolupament de les funcions públiques i privades que atribueixen al COAC la Llei 7/2006 d’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals de Catalunya i els estatuts col·legials, entre les quals està:
– La gestió i el registre com a col·legiat.
– La comunicació d’activitats i oferiment de productes i serveis
propis o de tercers que puguin ser d’interès pels destinataris.
b. Per proveïdors i clients del COAC: compliment del negoci jurídic concertat. Així com, la comunicació d’activitats i oferiment de productes i serveis propis o de tercers que puguin ser d’interès pels destinataris.
c. Per clients i Usuaris de serveis d’arquitectes i societats professionals col·legiades: intervenció col·legial de treballs professionals, així com l’exercici de les funcions públiques deontològiques i d’atenció a consumidors i Usuaris.
d. Enviament d’informació d’interès col·legial i, especialment, dels serveis que el COAC posa a disposició de les persones col·legiades entre les quals s’inclou els serveis de subscripció als butlletins informatius.
e. La gestió per l’ús dels serveis que el COAC ofereix a les persones col·legiades.
f. La gestió dels cursos i del campus virtual de l’escola SERT.
g. El registre i la gestió de la borsa de treball del COAC.
h. Respondre a la consulta telemàtica realitzada per l’interessat.
i. La gestió del directori de cerca d’arquitectes col·legiats.
j. La gestió i control de les dades de l’arxiu històric del col·legi.
k. La gestió de les llistes d’arquitectes i perits.
l. Secretaria virtual. Completar el perfil i les dades econòmiques del col·legiat per tal de tenir tota la informació disponible en línia.
m. Realitzar determinades accions relacionades amb la seva col·legiació.
n. Realitzar els tràmits corresponents a l’apartat de visats per tal de sol·licitar i gestionar les autoritzacions corresponents als projectes d’arquitectura del col·legiat. Si en algun moment ens facilita dades de tercers o ens les facilita en un futur haurà, amb caràcter previ, haver informat i obtingut el consentiment del tercer per a la utilització de les seves dades segons aquí exposat.
o. Gestionar el registre de col·legiats i no col·legiats als seminaris, cursos o altres esdeveniments organitzats pel COAC.
p. Gestionar las sol·licituds de suggeriments, peticions, queixes i reclamacions.
q. Les imatges captades per les càmeres de seguretat de les instal·lacions del COAC són gravades amb la finalitat de controlar l’accés i garantir la seguretat de les persones, béns i instal·lacions.

Legitimació

La base de legitimació pel tractament de les dades de l’Usuari com a col·legiat és el seu consentiment i la relació contractual amb el COAC, en compliment de les obligacions legals i estatutàries.

La base de legitimació pel tractament de les seves dades com a proveïdors i clients és la relació contractual vigent amb el COAC.

La base de legitimació pel tractament de les dades de l’Usuari per la finalitat d’enviar-li informació d’activitats, serveis i actes del COAC que resultin del seu interès és el seu consentiment, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni el tractament de les dades en base a les obligacions legals i estatutàries com a persona col·legiada.

La base de legitimació pel tractament de les seves dades rebudes a través del formulari de suggeriments, peticions, queixes i reclamacions és la seva sol·licitud i consentiment per tal de portar a terme la gestió de la seva sol·licitud.

La base legitimació pel tractament de les imatges captades per les càmeres de videovigilància de les instal·lacions del COAC és l’interès legitim.

Termini de conservació de les dades

Les dades vinculades a la relació contractual amb el COAC (col·legiats, proveïdors, clients, alumnes i candidats de la borsa de treball) es conservaran un màxim de deu (10) anys des de la finalització del servei. No obstant, al marge del període abans esmentat, es conservaran les dades de l’Usuari durant els preceptius terminis de prescripció a fi de complir amb les nostres obligacions legals, per a la gestió dels nostres drets (interposar o defensar, si s’escau, una reclamació), aplicant així mateix el que disposa la normativa interna relativa als períodes d’arxiu i retenció de documentació.

Les dades personals proporcionades per l’enviament d’informació es conservaran mentre no es revoqui el consentiment. L’Usuari pot revocar el seu consentiment a: dadespersonals@coac.net.

Respecte a les sol·licituds de suggeriments, peticions, queixes i reclamacions, es conservaran fins que es doni resposta a la seva sol·licitud i com a màxim sis (6) mesos des de la resolució de la mateixa.

Les imatges es conservaran durant trenta (30) dies, excepte en aquells supòsits en els que s’hagin de conservar per acreditar la comissió d’actes que atemptin contra la integritat de persones, béns o les pròpies instal·lacions del COAC o s’hagin facilitat a les forces i cossos de seguretat.

Destinataris de les dades: cessionaris i encarregats de tractament

Informem que les dades de l’Usuari no es comunicaran a tercers, excepte per obligació legal. A més, l’informem que, en determinats supòsits, podem comunicar les seves dades a altres entitats que ens presten serveis propis de publicitat, mitjans digitals i xarxes socials, que ens ajuden a prestar els nostres serveis de forma eficient i sempre a l’empara de la normativa vigent i, amb les quals, en la seva condició d’encarregats de tractament de les dades titularitat de COAC, i de conformitat amb el que preveu l’article 28 GDPR, s’ha formalitzat un contracte que legitima l’accés d’aquestes entitats a les dades personals i que inclou les obligacions que han de contemplar-se en el tractament.

Aquestes excepcions són:

Quan una norma legal exoneri del consentiment, com és el cas del compliment del deure de col·laboració amb els òrgans judicials i administracions públiques, la comunicació de les dades de col·legiats i societats professionals al Consell Superior de Col·legis d’Arquitectes d’Espanya, pel compliment de les seves funcions, entre elles el manteniment del Registre General d’arquitectes.

Quan la cessió és necessària per prestar el servei a través d’un tercer (encarregat de tractament), segons les següents finalitats:

– Per realitzar trameses en paper: les trameses en paper a través de tercers es fan amb dues entitats diferents.

La Fundació Ginesta. Adreça: Passatge de Montserrat Isern, 23. 08908 L’Hospitalet de Llobregat.

L’empresa Apunts (Fundació Joia), Av. Josep Tarradellas, 19-21, 08029  Barcelona.

– Per gestionar el servei de biblioteca: SirsiDynix (SirsiDynix Corporation) 3300 North Ashton Boulevard, Suite 500, Lehi, UT 84043, USA.

– Per realitzar trameses electròniques de butlletins i comunicacions col·legials: Mailchimp (The Rocket Science Group), LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000. Atlanta, GA 30308 USA.

– Per realitzar i gestionar el servei de correu corporatiu i trameses per a correu electrònic: ID Grup SA. Adreça: Pol. Ind. La Pedrosa. C/ Montserrat Roig, 38-40. 08908 L’Hospitalet de Llobregat.

 Per realitzar la gestió administrativa de les accions formatives del COAC:  iThink UPC. Adreça:  Edifici Nexus I, planta baixa. C/ Gran Capità 2 – 4, 08034 Barcelona.

– Per donar suport a la recepció i gestió de trucades al Servei d’Atenció a l’Arquitecte: Sellbytel Group, S.A., Av. Diagonal, 197, 08018 Barcelona.

Transferències internacionals de dades

Amb caràcter general, el COAC no realitza transferències de dades fora de la Unió Europea i l’Espai Econòmic Europeu, però de vegades es veu obligat a emprar  proveïdors de serveis radicats fora de l’esmentat espai, produint-se per tant transferències internacionals de dades.

És el cas de:

– Mailchimp (The Rocket Science Group) pel servei d’enviament de correus electrònics informatius.  675 Ponce de Leon Avenue NE, Suite 5000 , Atlanta, GA 30308 United States. Consulteu les condicions legals i de privacitat de Mailchimp, https://mailchimp.com/legal/ únicament disponibles en anglès. Mailchimp certifica els acords amb els marcs de Privacy Shield d’Estats Units i Suïssa.

– SirsiDynix (SirsiDynix Corporation) per la gestió del servei de biblioteca. 3300 North Ashton Boulevard, Suite 500, Lehi, UT 84043, United States. Consulteu les condicions legals i de privacitat de SirsiDynix, http://www.sirsidynix.com/privacy únicament disponibles en anglès. SirsiDynix certifica els acords amb es marcs de Privacy Shield d’Estats Units i Suissa.

Drets de l’interessat

Finalment, comuniquem a l’Usuari que té dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si s’escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries pels fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, l’Usuari:

i. Podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

ii. Per motius relacionats amb la seva situació particular, podrà oposar-se al tractament de les seves dades, supòsit en el qual els responsables del tractament deixaran de tractar-les excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions; i, en cas d’haver facilitat el seu consentiment per a una finalitat concreta.

iii. Podrà retirar, si s’escau, el seu consentiment en qualsevol moment, la qual cosa no afectarà la licitud del tractament basada en el consentiment previ a la seva retirada.

Així mateix, l’Usuari tindrà dret a rebre les dades personals que hagi facilitat als responsables del tractament, en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable del tractament sense que els responsables del tractament ho puguin impedir.

En aquest sentit, l’Usuari podrà sol·licitar que els responsables del tractament transmetin directament, si és tècnicament possible, les dades personals al responsable del tractament que l’Usuari indiqui en la seva comunicació.

Finalment, informem a l’Usuari que podrà exercir els seus drets mitjançant l’enviament de sol·licitud a:

– COAC dirigint-se per escrit, acompanyant còpia del seu DNI, passaport o document equivalent, a la Plaça Nova, nº 5, 08002 Barcelona (Espanya), o bé enviant un correu electrònic a dadespersonals@coac.net indicant al sobre o a l’assumpte del missatge: “COAC Política de Privacitat”.

Si l’Usuari considera que el tractament de les seves dades personals infringeix la normativa aplicable o, senzillament, no està satisfet amb l’exercici dels seus drets, té dret a presentar una reclamació davant de:

– L’Agència Espanyola de Protecció de Dades, a través d’alguna de les vies següents:

i. A través del telèfon +34 901.100.099 o bé +34 912.663.517.

ii. A través de mitjans electrònics, dirigint-se a la web https://www.aepd.es/agencia/contacto.html.

iii. Presencialment dirigint-se al carrer Jorge Juan, nº 6 (28001) Madrid.

– L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, a través d’alguna de les vies següents:

i. A través del telèfon +34 93.552.78.00;

ii. A través de mitjans electrònics, dirigint-se a la webhttp://apdcat.gencat.cat/ca/contacte/.

iii. Presencialment dirigint-se al carrer Rosselló, 214, Esc. A, 1r 1a, 08008 Barcelona.

Veracitat de les dades

Els Usuaris són responsables de la veracitat de les seves dades, comprometent-se a no introduir dades falses i a procedir a la modificació d’aquestes si cal.