14. Comercial Hispano Olivetti. 1960-1964

Façana vidriada a Ronda Universitat. F. Català-Roca, c.1964. Fons Soteras i Mauri, Arxiu Històric del COAC
02/02/2019

Arquitectes: Ludovico Barbiano di Belgiojoso, Enrico Peressutti i Ernesto Nathan Rogers, en col·laboració amb Josep Soteras
Ubicació: Rda. Universitat, 18

 

L’edifici es troba situat en un solar a la ronda Universitat en el tram comprès entre el carrer Balmes i la plaça Catalunya.

El seu objecte és allotjar els serveis corresponents a la direcció general de Comercial Mecanográfica S.A. (representant d’Hispano Olivetti, S.A.), així com els corresponents a la sucursal de Barcelona de la mateixa organització, que atén la nostra ciutat i la seva zona d’influència. A més, aprofitant l’elevada categoria comercial de la via en què està ubicat, es destina la zona de planta baixa immediata a façana per a exposició dels productes propis de l’empresa.

L’edifici està integrat per dos cossos. El principal amb façana a la ronda Universitat, format per tretze plantes i un cos superior destinat a serveis, i un cos auxiliar ubicat a la zona interior d’illa, subdividit en tres plantes disposades a nivells intermedis respecte a les corresponents del cos principal per tal de facilitar el traçat de les rampes destinades a l’accés de vehicles fins al pla inferior del conjunt i els aparcaments previstos per a turismes. L’estructura general ha estat resolta a base de peus drets i jàsseres de formigó armat i forjats de ceràmica armada. La secció de les columnes que queden vistes ha estat objecte d’un estudi detingut per tal d’obtenir una forma que, complint amb les condicions mecàniques precises, tingués l’esveltesa i l’aspecte desitjats.

Les plantes presenten una zona netament diferenciada que es destina a serveis, integrada pel grup d’ascensors, l’escala, el vestíbul i els serveis sanitaris; la resta es destina a zona d’oficines. Una modulació rigorosa d’aquest àmbit, un mòdul de 0,90 x 0,90, permet la separació d’aquest mitjançant tanques desmuntables; consegüentment es pot ordenar de forma senzilla aquesta zona segons les necessitats de cadascun dels serveis que s’hi han d’ubicar.

L’orientació especial de l’edifici, unida al fet que ambdues façanes estan projectades a base de fusteria metàl·lica i vidrat general, ha obligat a posar en la façana orientada al migdia un brise-soleil, projectat de manera que eviti el possible enlluernament del personal situat en els llocs de treball immediats a aquesta façana, però que, d’altra banda, no disminueixi l’aportació de llum natural a les zones interiors dels pisos.

L’ordenació de les plantes és la següent:

  1. Planta segon soterrani: destinada a l’allotjament de la central d’aire condicionat, estació transformadora de tensió i quadre general de maniobres elèctriques, central telefònica i serveis auxiliars.
  2. Planta primer soterrani: destinada principalment a aparcament privat, a més dels serveis sanitaris i vestuaris per al personal de tallers.
  3. Planta baixa: inclou la botiga d’exposició dels productes Olivetti i els tallers de reparació de màquines de calcular i escriure.
  4. Planta altell: la seva zona anterior, que queda integrada al volum de la botiga, es destina a exposició de productes, i la zona posterior allotja els conjunts especials de màquines de comptabilitat.
  5. Plantes tipus, de la primera a la sisena: allotgen els serveis de les direccions comercials, tant per al país com per a Barcelona i la seva zona d’influència.
  6. Planta àtic: a la zona anterior s’instal·len la presidència, sala de juntes i secretaria general; la zona posterior constitueix una ampliació de les plantes típiques.
  7. Planta sobreàtic: compren una gran sala destinada, en principi, a conferències o cursos; està prevista la seva conversió, més endavant, en cafeteria per als empleats.

 

Resta un petit cos superior on hi ha la sala de màquines del conjunt d’aparells elevadors, com també la instal·lació de condicionament de la planta sobreàtic, independent de la de la resta de l’edifici, i un dipòsit de reserva d’aigua.

Els materials utilitzats, tots ells de primera qualitat, han estat escollits de manera que el seu conjunt formi una gamma de tons que creïn un ambient agradable per al treball. La zona d’oficines està disposada a base de cel ras de plaques acústiques, amb plafons difusors inserits per a la il·luminació, paviment de goma gris i granit natural del mateix color i el cos de serveis revestit de gres, de color negre a l’exterior i gris a l’interior.

La distribució s’ha dut a terme mitjançant elements estandarditzats, executats en fusta de Mongoy envernissada. Es fixen mitjançant el tensat d’aquests contra els elements resistents disposats per tal efecte al cel ras.

La zona de botiga i vestíbul d’accés té les parets revestides de granit rosa en faixes verticals, separades per llistons de fusta de Mongoy; els paviments distingeixen la seva funció segons la seva qualitat, a base de quarsita a la zona d’exposició i pas de públic, i de vibrazo negre en el pas de vehicles.

El sostre de la zona d’exposició està constituït per plafons de formes rectangulars, xapades en or fi, cenyides en tota la seva dimensió al mòdul fonamental.

Cal distingir en aquesta zona d’exposició, l’escala d’accés a l’altell amb esglaons massissos de granit rosa, executada seguint les normes clàssiques, com també la tanca, que s’amaga a les plantes soterranis amb un mecanisme adequat. Aprofitant l’amplada de la via a la qual mira la façana, aquesta s’ha disposat en forma de sortint esglaonat, fet que, unit amb el coronament de l’edifici on s’ha respectat la funció de cadascun dels seus elements, forma un conjunt original i destacat que harmonitza amb l’ambient de la ciutat.

Cuadernos de arquitectura, núm. 57, 1964, p. 20-26